Beleidsplan

Protestantse gemeente Hekelingen–Maaswijk  2016 - 2021

Dit beleidsplan is door de kerkenraad vastgesteld in haar vergadering van 16 november 2015.
De herziene beleidsplannen voor het jeugdwerk, de Diaconie, het pastoraat en het College van Kerkrentmeesters zijn in dit plan verwerkt. Het actualiseren van het plan is een taak van de kerkenraad.
In het voorliggende plan informeert elke geleding binnen onze gemeente u over haar werkzaamheden. Elke geleding brengt zijn visie naar voren, waarna u over de huidige stand van zaken wordt geïnformeerd, evenals over de plannen en doelen voor komende jaren. Elk beleidsplan geldt voor een termijn van 5 jaar. Binnen deze jaren kunnen wij elkaar stimuleren en natuurlijk aanspreken op gedane beloften en gemaakte afspraken. Na deze termijn worden de doelen van dit plan geëvalueerd.
Wij mogen elkaar tot een hand en een voet zijn en hopen op Gods zegen op ons werk.
 
De kerkenraad,
Hekelingen, november 2015

Inleiding
 
Medio 2015 is gestart met het aanpassen van het bestaande beleidsplan uit 2010. In de onderlinge gesprekken tussen kerkenraadsleden en gemeenteleden ontdekten wij dat er vele gaven in onze gemeente aanwezig zijn. De Heer van de Kerk en de Wereld die wij mogen belijden, kan op verschillende wijzen gediend worden.
Velen van ons, met hun eigen levensgeschiedenis en hun geschiedenis met de kerk in Hekelingen en elders, zijn bereid met de ander op weg te gaan om handen en voeten te geven aan de opdracht die wij zondag aan zondag uit de Schriften mogen horen. Voor Zijn werk schakelt God ons mensen in.
Om bepaalde doelstellingen te realiseren moet de kerkenraad beslissingen nemen. Die doelstellingen kun je pas realiseren als je de beschikking hebt over de nodige middelen zoals menskracht, instrumenten, geld, etc.
Een beleidsplan brengt die werkzaamheden, plannen en middelen in kaart. Het gaat er in een beleidsplan ook om dat wij van elkaar weten wat er gedaan wordt en gedaan moet worden. Dat wij elkaar kunnen aanvullen waar dat nodig is. Misschien springen sommige zaken er uit, terwijl niet minder belangrijke activiteiten best wat meer aandacht mogen krijgen. Daarnaast legt een beleidsplan ook bloot waarin wij tekort schieten.
Een beleidsplan is een wegwijzer die gericht is op de toekomst. Wat er gedaan wordt en moet worden gedaan kan niet gerealiseerd worden zonder naar het verleden te kijken. Tenslotte staan wij allemaal op de schouders van onze voorgangers. Belangrijk is ook dat een beleidsplan je bij de les houdt en vertelt waar wij naar toe willen. Voor onderweg zijn er drie kernwoorden: Vieren, Dienen, Leren, waar in dit beleidsplan regelmatig naar verwezen wordt.
 

Inhoud
 
1.   De gemeente stelt zich voor
2.   Visie op gemeente zijn; waar staan wij voor
3.   Kerkenraad
      3a. Visie
      3b. Huidige stand van zaken
      3c. Vieren
      3d. Dienen
      3e. Leren
      3f. Doelen en aandachtspunten
4.   Eredienst en Kerkmuziek
      4a. Visie Eredienst
      4b. Huidige stand van zaken
      4c.             Doelen en aandachtspunten
      4d. Visie kerkmuziek
      4e. Huidige stand van zaken
5.   Pastoraat
      5a. Visie
      5b. Huidige stand van zaken
      5c. Doelen en aandachtspunten
6.   Vorming en Toerusting
      6a. Visie
      6b. Huidige stand van zaken
      6c. Doelen en aandachtspunten
7.   Jeugd
8.   Diaconie
      8a. Visie op het Diaconaat
      8b. Actuele diaconale zaken
      8c. Beleid ten aanzien van bovenstaande zaken
      8d. De diaconale betrokkenheid van de gemeente
      8e. Inkomsten van de Diaconie
      8f. Uitgaven van de Diaconie
      8g. Toekomstvisie uitgaven en inkomsten
9.  College van Kerkrentmeesters
      9.1.   Inleiding
      9.2    Visie
      9.3    Taken en functies
      9.4    Beheer en werving van middelen
      9.4a. Verwerven van de middelen
      9.4b. Beheer van de aanwezige middelen
      9.5    Het beheer van de gebouwen
      9.6    Beheer van het contactblad Het Baken
      9.7   Doelen en aandachtspunten
      9.8    Tenslotte
10. Verantwoording en ondertekening

1.  De gemeente stelt zich voor
 
Op de grens van stad en land, tussen industrie en landbouw ligt het dorp Hekelingen. Boerderijen,     een dijk, woningen en een kleine kerk. Ooit aangeraakt door het leven van Jezus, Mens van de verwachting, Mens van God en nog altijd geroepen door Hem, komen hier gelovigen samen. Op zoek naar woorden, vormen en gebaren die hen en de mensen aan hen toevertrouwt zouden helpen te verstaan dat God om deze wereld bewogen is. In Hekelingen verwelkomt de kleine kerkgemeenschap niet alleen de dorpsbewoners, maar ook de bewoners van de woonwijk Maaswijk in Spijkenisse die gebouwd is op het grondgebied van Hekelingen.
 
      De Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk is sinds 1974 een samenwerkingsverband aangegaan met de Hervormde gemeente Simonshaven-Biert. Beide gemeenten zijn autonoom, hebben een eigen kerkgebouw en een eigen kerkenraad. Zij vormen een combinatie.
De gezamenlijke predikant verdeelt zijn werktijd over beide gemeenten, de tijdindeling is vastgelegd. De predikant gaat iedere zondagmorgen voor in beide gemeenten. De aanvangstijden van de diensten zijn wisselend om 09.00 uur en om 10.30 uur. Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er gezamenlijke Erediensten om 9.30 uur, wisselend in Hekelingen of Simonshaven.
Een aantal keren per jaar worden er eveneens gezamenlijke diensten gehouden in één van beide kerkgebouwen t.w. op/rond: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Startzondag, Dankdag voor Gewas en Arbeid, Kerstavond en Oudejaarsavond. Deze gezamenlijke diensten vangen aan om 9.30 uur of 19.30 uur.
 
Hekelingen-Maaswijk en Simonshaven-Biert, twee gemeenschappen op de grens van stad en land die door dezelfde roeping verbonden zijn: in trouw aan Christus, in gemeente zijn met elkaar op weg, zoekend naar vormen om mensen van vandaag te helpen geloven dat het verhaal van God ook hen wil meenemen. Natuurlijk is grensverkeer mogelijk en vinden ook gemeenteleden uit andere kerkgenootschappen een open deur.
 
In 2007 heeft de toenmalige Hervormde gemeente Hekelingen officieel toestemming gekregen van de classis Brielle om haar naam te wijzigen in Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk, zonder dat er sprake is van een fusie of samengaan met een andere gemeente. De nieuwe naam dekt beter de lading en schept een beter beeld.
 
Met de Protestantse wijkgemeente van Spijkenisse De Kern is in Maaswijk een beperkt samenwerkingsverband aangegaan. Beide kerkelijke gemeenten zijn werkzaam in een deel van deze woonwijk van de stad Spijkenisse. Hieraan ligt ten grondslag dat voor de vorming van de Protestantse Kerk, in 2005, de toenmalige Gereformeerde Wijkgemeente De Kern uit Spijkenisse de zorg had voor alle Gereformeerde gemeenteleden in Hekelingen en in Maaswijk.
De toenmalige Hervormde gemeente Hekelingen had de zorg voor alle Hervormden in het dorp en in de nieuwbouwwijk Maaswijk. In 2007 zijn in overleg met de kerkenraad van De Kern, in Maaswijk, nieuwe wijkgrenzen vastgesteld.
 
 
 
 
 
 
2.  Visie op gemeente zijn; waar staan wij voor
 
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk te Hekelingen vertelt in dit nieuwe beleidsplan wat wij als gemeente willen bereiken. Daarnaast wordt iets duidelijk van een visie op de toekomst. Wij willen keuzes maken en standpunten innemen.
Voorts is het beleidsplan belangrijk om elk jaar het gedane werk binnen de gemeente te evalueren. De kerkenraad van de Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk vraagt u te willen leven en werken als één gemeenschap, waarin u zich geroepen weet tot het belijden van de naam van onze God. In de drie aspecten van ons geloof, Vieren, Dienen en Leren, willen wij hieraan gestalte geven.
 
 
3.  Kerkenraad
 
3a.  Visie
Wij geloven dat Christus ons door zijn Geest roept tot zichtbare eenheid. Die eenheid wordt niet bepaald door kerkelijke, sociale of culturele achtergrond of door leeftijd, maar doordat wij ons gevonden weten door God, terwijl wij Hem niet zochten. Door God te dienen en te eren wordt daar zowel binnen als buiten de kerk concreet vorm aan gegeven.
 
 3b.  Huidige stand van zaken
De kerkenraad is het overkoepelende orgaan van de raden en colleges afzonderlijk, die in dit beleidsplan worden genoemd.
De kerkenraad wordt gevormd door:
De voorzitter, dit is de predikant
De scriba
Ouderlingen
Diakenen
KerkrentmeestersDe actuele situatie van  bevestigde leden en vacatures staan op de site, www.kerkhekelingen.nl
De kerkenraad bepaalt het gezamenlijke beleid van alle geledingen door een open kerkenraad te zijn, enerzijds met geheimhouding van wat vertrouwelijk tot haar komt en anderzijds met een open oog en oor naar de gemeente. Zij hoopt daarmee in respect, ruimte en genade een beeld te zijn van de gemeente en draagt daarbij de eindverantwoordelijkheid.
Zij wil, ondanks verschillen en verscheidenheid vanuit onze eigenaardigheden, respect, ruimte en openheid bieden, omdat wij allen gelijkwaardige kinderen zijn van die éne God, in Wie onze eenheid is gefundeerd.
De kerkenraad wil dit tot uitdrukking brengen in de drie aspecten van ons geloof:
samen Vieren, Dienen en Leren.
 
3c. Vieren
In een kerk mogen jong en oud in de zondagse Eredienst het geheim van Gods verbond met de mensen vieren. God redt, verlost en brengt gerechtigheid in deze wereld.
De Eredienst is een samenzijn om Gods heil voor ons te vieren. Binnen de ruime kaders van het door de protestantse kerken samengestelde dienstboek, willen wij elkaar de ruimte geven om dit op verscheidene manieren te doen.
In deze Erediensten worden wij gesterkt door het vieren van de gemeenschap bij de geopende schrift, bij de sacramenten van water en wijn, dat er toekomst is en leven voor een ieder die vertrouwt op wat Jezus heeft geleefd onder de mensen en op wie Hij is geweest, tot op de dag van vandaag. Wij mogen danken en bidden en vanuit de ontmoeting met God en elkaar in de wereld worden heengezonden met en door Gods Geest.
 
3d. Dienen
Zoals God Zijn hand altijd naar ons uitsteekt, zo mogen wij in het voetspoor van Jezus Christus leven. Wij ervaren dan wat God van ons wil en met ons wil, en worden wij mensen met een hernieuwde mentaliteit. Omdat wij een kerkenraad zijn van een gemeente die midden in de wereld staat, voelen wij ons geroepen om in woord en daad te streven naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping en daarin herkenbaar te zijn. Door te worden wat wij zeggen en daarop te kunnen worden aangesproken, steeds weer opnieuw, in trouw niet minder doende dan naar wat ons is gegeven, niet meer doende dan waartoe wij zijn geroepen - een begin te maken - zodat God zal voltooien waarnaar mensen op weg zijn, het beloofde Rijk.
 
3e. Leren
Om in de 21ste eeuw gemeente van Christus te zijn, willen wij blijven leren uit de woorden van de Bijbel en ons blijven afvragen hoe wij God lief kunnen hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en stelt de gemeente zich de vraag hoe de naaste lief te hebben als onszelf. In vorming en toerusting willen wij gestalte geven aan een blijvend proces van geestelijke vorming voor alle mensen van jong tot oud. Wat de woorden van de Schrift: liefde, genade, barmhartigheid, naaste, wereld en gemeenschap zouden kunnen betekenen in het concrete moment van deze ene mens op deze ene plaats.
 
3f.  Doelen en aandachtspunten:

Afvaardiging vanuit de kerkenraad naar meerdere vergaderingen;
Het vaststellen van de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting van het college van diakenen en kerkrentmeesters;
Het bespreken van de jaarlijkse werkplannen;
Het bespreken van het jaarlijkse werkverslag van de predikant;
Verantwoordelijk zijn voor het uitzetten en vaststellen van beleid;
Met het oog op zichtbare eenheid omzien en ondersteunen van verschillende mensen en groepen die actief zijn binnen de gemeente;
Het betrekken van de gemeente in beleidszaken door het organiseren van gemeente-avonden;
Vertegenwoordiging van de kerkenraad in alle geledingen;
Zoeken naar samenwerking met andere kerkelijke gemeenten en actief bijdragen aan de oecumene. 
 
Eredienst en kerkmuziek  
4a.  Visie Eredienst
De gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samen komt rondom woord en sacrament. In de bijbel en in de kerk mogen mensen horen hoe God tot mensen spreekt en wie Hij voor mensen wil zijn.
De grote pijler waarop de gemeente staat, is daarom het bij elkaar komen als kerk rondom de bijbel om over Gods openbaring te horen en dit te vieren in het delen van brood en wijn.
God is de God die, hoewel wij Hem niet zoeken, voor ons te vinden is en er voor ons is, terwijl wij niet naar Hem vragen. Deze God, die ons in Jezus Christus met genade aanziet, is de grond van ons menselijk bestaan en voor ons als gemeente. Daarom menen wij ook dat de gemeente geen vereniging is van mensen die elkaar opzoeken, maar een gemeenschap van mensen die weten dat ze gezocht en gevonden zijn door God.
In Zijn Naam komen wij daarom als gemeente bij elkaar om naar Hem te horen, Zijn Naam te loven en elkaar te ontmoeten.
 
 4b.  Huidige stand van zaken
Op alle zondagen en christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) beginnen de diensten afgewisseld, met de Hervormde gemeente Simonshaven-Biert , om 09.00 uur of 10.30 uur. In deze diensten staat de schriftuitleg en verkondiging centraal. Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er gezamenlijke Erediensten om 9.30 uur, wisselend in Hekelingen of Simonshaven.
Een aantal keren per jaar worden er gezamenlijke diensten gehouden in één van beide kerkgebouwen t.w. op/rond: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Startzondag, Dankdag voor Gewas en Arbeid, Kerstavond en Oudejaarsavond. Op Dankdag voor gewas en arbeid wordt een spreker uitgenodigd om te vertellen over zijn of haar manier om het evangelie te delen met anderen. Deze gezamenlijke diensten vangen aan om 9.30 uur of 19.30 uur.
Tijdens de morgendiensten is er volgens een jaarlijks vastgesteld rooster kindernevendienst.
Elke zondag is er na de dienst gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.
 
Andere niet-zondagse vieringen zijn de rouw- en trouwdiensten.
 
Volgens een jaarlijks door de kerkenraad vast te stellen rooster is er in een Eredienst ’s morgens een viering van het Heilig Avondmaal, waarbij iedereen wordt genodigd om deel te nemen. Ook wordt het Heilig Avondmaal gevierd op Epifanie en op Witte Donderdag.
 
In overleg tussen kerkenraad en betrokkenen worden doopzondagen gepland.
 
Begin september vindt er in één van beide kerken de gezamenlijke startzondag plaats waarbij een thema centraal staat. Wij ontmoeten elkaar dan bij koffie of thee, een gezamenlijke activiteit en genieten van een maaltijd.
 
Sinds een aantal jaren is het traditie om met Hemelvaart, na de kerkdienst, erop uit te trekken. Indien mogelijk per fiets. Een gezellige dag met een excursie en lekkere pannenkoeken na afloop.
 
Eenmaal per jaar, rondom Pinksteren vindt een dienst plaats, waarin speciale aandacht is voor de 12-jarigen die afscheid nemen van de kindernevendienst.
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar Christus Koning, worden de namen genoemd van degenen die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Voor iedere overledene wordt een kaars aangestoken.
 
In de diensten wordt voornamelijk gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Er wordt gebruik gemaakt van de orden van dienst zoals deze zijn aangereikt in het dienstboek.
 
Om de verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle tijden tot uitdrukking te brengen wordt zoveel mogelijk van het oecumenisch leesrooster gebruik gemaakt.
 
In de Eredienst wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van symbolen. Dit komt onder andere terug in de kleuren van de antependia, stola, liturgisch bloemschikken, paasbanieren, e.d.
 
De Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk is aangemeld bij de Raad van Kerken Spijkenisse. Hierdoor draaien wij mee in de jaarlijkse kanselruil. De predikant gaat als afgevaardigde naar de vergaderingen. De Raad van Kerken verzorgt de kerkdienst op 4 mei en staat borg voor de kerkdiensten in het Hart van Groenewoud.
 
4c.  Doelen en aandachtpunten
De Eredienst dient toegankelijk en uitnodigend te zijn voor alle leeftijden. Daarom is het van belang te (blijven) streven naar:

Een uitnodigend karakter van de kerkdienst voor jong en oud;
Duidelijkheid over de betekenis van kleuren, symbolen en rituelen in de diensten;
Een actieve betrokkenheid van gemeenteleden bij de Eredienst;
Ruimte voor variatie in het gebruik van liturgische vormen, teksten en liederen;
Er dient meer ruimte te worden geschonken aan rituelen, vooral in bijzondere diensten. Te denken valt aan het binnenbrengen van het doopwater tijdens een doopdienst of de
handoplegging bij belijdenis;

Punten die regelmatig onder de aandacht moeten worden gebracht zijn: uitleg van symbolen en rituelen in het contactblad Het Baken, op de website van de gemeente of in de dienst;
Participatie van kerkenraad- en gemeenteleden in de Eredienst dient gestimuleerd te worden. Door gemeenteleden worden al bijdragen aan de voorbeden geleverd;
De wijze waarop wij zingen is geen vanzelfsprekendheid. Variatie dient te worden gestimuleerd. Te denken valt aan liederen die kinderen kennen en andere liederen die passen bij de dienst. Ook de muzikale bijdrage van gemeenteleden kan de (liturgische) betrokkenheid verhogen.
Tenslotte is het belangrijk om bij alle variaties die wij elkaar toestaan steeds in het oog te houden dat variatie met vormen prima is, maar dat de inhoud in zijn kern onveranderlijk is en gefundeerd is in de belijdenis dat God onze Vader is, Jezus Christus zijn Zoon en Heer over alle machten, en de Heilige Geest de Trooster die ons God nabij brengt.  
4d.  Visie kerkmuziek
Omdat de gemeente samenkomt rondom het gesproken en het gezongen Woord, maken wij in de orden van dienst gebruik van die liedbundels die zowel de verwoording van het Woord als het gemeente zijn op het oog hebben. De protestantse traditie sluit aan bij Calvijn en Luther die voor de kerkdienst in de volkstaal pleitten. In de Eredienst zal dan ook gebruik gemaakt worden van die kerkmuziek, die er toe bijdraagt dat het Woord voor de gemeente begrijpbaar en verstaanbaar wordt.
 
4e.  Huidige stand van zaken
De orde van dienst die gebruikt wordt in Hekelingen is gebaseerd op het oecumenisch ordinarium. Deze orde wordt met enige soepelheid gehanteerd. Aan de ene kant wordt gestreefd naar herkenbaarheid door het steeds terugkeren van dezelfde onderdelen, aan de andere kant wordt getracht de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te laten komen in de liturgie.
Waar nodig vindt er vroegtijdig overleg plaats. De predikanten en organisten zijn zich bewust van ieders verantwoordelijkheden.
De kleur van de zondag wordt, naast het gebruik van de antependia, duidelijk door de liederen. Deze worden aangereikt in de landelijke roosters.
In principe wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere liedbundels zoals Zingend Geloven, Gezangen van de Liturgie, het Evangelisch Liedboek. De gemeentezang wordt begeleid door het orgel. Daarnaast speelt de organist tijdens onderdelen van de Eredienst, zoals na de woordverkondiging, bij de inzameling van de gaven en aan het begin en aan het einde van de viering. Voor de toekomst dienen wij de continuïteit van het orgelspel te waarborgen.
  
5. Pastoraat
 
5a.  Visie
Eén van de dragende krachten van ons kerkenwerk is de persoonlijke benadering. Onder pastoraat
verstaan wij het omzien naar de naasten in de ruimste zin van het woord. Vanuit de protestantse
gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en vanuit de overtuiging dat wij als gemeente
samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat niet alleen een taak voor de predikant
en de ouderlingen. Pastoraat creëer je zelf. Het brengt grote vrucht op als het gebeurt.
Pastoraat is een taak van de hele gemeente. De ouderlingen hebben daarbij de taak om samen met de predikant te zorgen dat de gemeente zodanig wordt toegerust, dat een ieder zich een levend lid van het lichaam van Christus mag weten. Pastoraat is: ruimte geven aan de Derde in het gesprek.
  
5b.  Huidige stand van zaken
Pastoraat wordt op dit moment vormgegeven door de predikant, ouderlingen en vrijwilligers waarbij de aandacht uit gaat naar:

Kennismaking;
Bezoek aan nieuw ingekomen gemeenteleden;
Mensen in crisissituaties;
De oudere leden van de gemeente;
Omzien naar en ondersteunen van verschillende groepen die actief zijn binnen de gemeente; 
5c.  Doelen en aandachtspunten

De rapportage uit onder 5b genoemde zaken dient plaats te vinden aan de predikant;
Het, in oecumenisch verband, houden van diverse gespreksgroepen;
Het verbeteren van de betrokkenheid van de gemeenteleden onderling en in het bijzonder omzien naar nieuwe gemeenteleden.
Het ontplooien van activiteiten om anderen bekend te maken met de kerk van Hekelingen. 
 
6. Vorming en Toerusting
 
6a.  Visie
Als uitgangspunt voor het werk van vorming en toerusting dient de bijbelse opdracht die onder andere verwoord wordt in Efeziers 4: 11 - 16.
Deze brief schenkt ons een basis om als gemeente met elkaar te blijven leren en delen. Zo kunnen wij elkaar toerusten tot dienstbetoon. Deze opdracht is niet eenmalig, maar geldt voor heel ons leven. De vraag naar de betekenis van God in ons leven is een vraag die een leven lang meegaat en elk gemeentelid, van jong tot oud, wordt als gelovige met deze vraag geconfronteerd. Elke keer opnieuw zullen wij moeten komen tot een belijdenis wie God voor ons wil zijn en hoe wij Hem ervaren.
      De Gemeente is een lerende gemeente!
Elk gemeentelid is onderdeel van de ene gemeente van Christus. Wij mogen elkaar toerusten en vormen in ons geloof. Voorop moet staan dat elke activiteit die opgezet wordt, niet op zichzelf staat.
Vorming en toerusting maken onderdeel uit van het geheel van activiteiten binnen de gemeente, die het doel en de zin van gemeente-zijn dienen.
Bij de opzet van de activiteiten dient op de volgende punten te worden gelet:

Geestelijke opbouw door bezig te zijn met de schriften.
Bevordering van de onderlinge christelijke gemeenschap.
Bevordering van betrokkenheid ten aanzien van onze verantwoordelijkheid tegenover de wereld.
Stimuleren om actief deel te nemen aan het gemeenteleven, omdat wij allemaal deel zijn van het ene lichaam.  
6b.  Huidige stand van zaken
Op dit moment ligt een groot deel van het werk van vorming en toerusting bij de predikant. Duidelijk moet zijn dat vorming en toerusting zaak is van de hele gemeente.
Als gelovigen vormen wij met elkaar de gemeente, de predikant maakt daar onderdeel van uit.
Activiteiten die georganiseerd zijn, worden soms matig bezocht en vaak door een vaste groep gemeenteleden.
Op dit moment concentreert zich het werk van vorming en toerusting rondom:

Geloofsopvoeding;
Bijbelkring;
Leerkringen met diverse onderwerpen;
Ouderen gespreksgroep;
Startzondag;
Kindernevendienst;
Basics, voor groep 7 en 8 *);
Catechese van 12 – 15 jaar en van 16 jaar en ouder;
Dankdag voor Gewas en Arbeid (Lezing met spreker);
Woensdagochtendgebed **);
Ouderensoos;
Filmavond 
Sociale activiteiten:

Workshop bloemschikken
Fietstocht, pannenkoeken met Hemelvaartsdag;
Brei- en haak café
Meditatief schilderen
Klusteam 
 
  *)  Een gezamenlijke activiteit van onze gemeente met de Prot. wijkgemeente De Kern en De Ontmoetingskerk te Spijkenisse
**)   Elke woensdagmorgen is de kerk om 09.00 uur geopend voor het ochtendgebed. Een psalm, een schriftlezing, stilte, een dankgebed en
         voorbeden. Een uur verblijven voor het aangezicht van de Eeuwige.
 
6c.  Doelen en Aandachtspunten
Een groot punt van aandacht is het inschakelen van meer gemeenteleden. Wij kunnen immers als gemeenteleden van elkaar leren en elkaar tot leraar en herder zijn. Hoe meer gemeenteleden ingeschakeld worden, des te meer komt er een diversiteit in het aanbod.
Vorming en toerusting is niet alleen iets voor onze eigen gemeente, maar zal ook open moeten staan voor anders gelovigen. Het geloofsgesprek gaat verder dan de muren van onze eigen gemeente. Er zal meer contact moeten zijn tussen de kerken onderling. Het aanbod van vorming en toerusting dient tevens gericht te zijn op onze opdracht als gemeente aan de wereld. Niet alleen persoonlijke geloofsopbouw van gemeenteleden dient centraal te staan, maar wij moeten ook de vraag stellen wat wij als kerk de wereld te bieden hebben. Evangelisatie, de bijbelse boodschap brengen buiten de muren van de kerk, is ook een opdracht aan ons; wat leert de wereld van ons en wij van de wereld? Een blijvend punt van aandacht is ondersteuning en toerusting van de leiding van de kinderneven-dienst.
  
7.   Jeugd
 
Onze overtuiging is dat wanneer je als kind en jongere betrokken bent bij wat er in de kerk gebeurt en steeds weer te maken krijgt met een levenswijze die getuigt van een geloof in de ware God, je deze levenshouding en geloof eenvoudiger zult aannemen als zijnde jouw houding en geloof. Vanuit deze overtuiging willen wij kinderen en jongeren, die leven in een wereld waarin velen God niet zo nodig vinden, op een aansprekende manier de rijkdom van het geloof duidelijk maken. Grofweg gesproken kunnen de activiteiten die wij hiervoor willen gebruiken opdelen in twee categorieën:

lerende activiteiten, zoals diensten, jongerencatechese en thema bijeenkomsten;
spelactiviteiten, zoals filmmiddag en gezamenlijk eten.       

8.   Diaconie
 
8a.  Visie op het Diaconaat
Het Diaconaat is er op gericht minder bedeelde broeders en zusters bij te staan met geld, voedsel en aandacht. Bijstaan waar geen andere voorzieningen zijn, dichtbij en wereldwijd, zodat zij zelfstandig verder kunnen.
Wat concreet betekent;
Het bijstaan van slachtoffers van geweld, ziekte, rampen, ongevallen en tegenspoed en het (zoveel mogelijk samen met de betrokkenen zelf) helpen de nood te lenigen van zwakken, armen en verdrukten in de kerk en in de samenleving.
 
Bron van elk diaconaal handelen is:
De dankbaarheid om wat Christus ons heeft geschonken, Zijn leven;
Jezus eigen handelen: zoals Hij, zo zullen ook wij zijn;
Onze eigen welvaart. Zij maakt ons verantwoordelijk.  
Wij hebben, zowel geestelijk als materieel, ontvangen om te delen.
Onze hoop is: Dat zij onze werken zien en God danken.
 
8b.  Actuele diaconale taken:

De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
Dienst aan de Tafel van de Heer, de viering van het Heilig Avondmaal, mogelijk te maken;
Het beheer van de diaconale gelden en bezittingen;
Het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
Het innen van pachten en huren;
Noodhulp collecten voor directe doelen;
Diaconale- en kerkenraadsvergaderingen bijwonen;
Giften aan missionaire- en diaconale doelen in binnen- en buitenland.
Steunen of zitting nemen in werkgroepen of projecten;
Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
Het mede voorbereiden van de voorbeden;
Persoonlijke ondersteuning, het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis m.b.t. sociale vraagstukken, het
aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
Ondersteuning van verbindende activiteiten voor alle            leeftijdsgroepen binnen de gemeente;

Bloemengroet vanuit de Eredienst;
Paasgroet 80+;
Geluids-ringleidingversterker;
Diensten via Kerkdienstgemist.nl;
Ouderensoos;
Koffiedrinken op zondagmorgen na de kerkdienst;
Het beheer van een website. 
  
8c.  Beleid ten aanzien van bovenstaande taken:

Volgens rooster in een Eredienst en met Epifanie, de eerste zondag in januari en op Witte Donderdag is er een viering van het Heilig Avondmaal;
Contact onderhouden met pachters, huurders en jagers;
De pachtrekeningen en de jachtpacht gaan jaarlijks midden november uit;
Minimaal twee keer per jaar komt de Diaconie bij elkaar om de in- en uitgaven en de pachten te bespreken. Ook de zgn. doorzendcollectes komen daarbij aan de orde. Vastgesteld wordt welke verplicht en/of gewenst zijn;
Deelname aan de (gezamenlijke)kerkenraadsvergadering in de consistorie te Hekelingen;
De Diaconie steunt doorlopend een aantal projecten die steeds terugkeren. De Diaconie verwacht dat haar inkomsten zullen stijgen als er over deze projecten regelmatig wordt verteld en er voldoende aandacht aan wordt geschonken;
Tijdens de Erediensten wordt gecollecteerd voor de Diaconie en voor doelen die de Diaconie geschikt vindt; ook voor doorzendcollectes. Regelmatig worden de opbrengsten door de Diaconie aangevuld tot een redelijk bedrag. De missionaire- en diaconale doelen in binnen- en buitenland die staan vermeld in het landelijk collecte rooster, jaarlijks gepubliceerd in Kerkinformatie, worden overgenomen. Bij rampen e.d. wordt adhoc een collecte ingelast. De opbrengst wordt aangevuld tot een redelijk bedrag;
Via het Pastoraat of indien een betrokkene het zelf vraagt, worden giften gedaan. In principe worden er geen leningen meer verstrekt. Indien vaker door eenzelfde persoon financiële hulp wordt gevraagd zal een deskundige worden gevraagd de financiële toestand van de betrokkene door te lichten om deze persoon van advies te voorzien. Deze deskundige zal door de Diaconie worden betaald en behoeft aan de Diaconie geen cijfers te overleggen. Een resultaatbespreking zal wel worden gevraagd;
Bij het verrichten van diaconale taken zal getracht worden zoveel mogelijk “Fair Trade “ producten te gebruiken; 
 
Jaarlijks wordt een gift gegeven aan de Commissie Liturgisch bloemschikken en aan de Kindernevendienst;
De bloemen uit de Eredienst zijn in eerste instantie bestemd voor zieken, bedlegerige en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Bloemen worden ook gegeven aan hen die een huwelijksjubileum vieren of zich extra hebben ingezet;
Een keer per jaar ontvangt de organisatie van de ouderensoos een gift om bijeenkomsten te organiseren.
De Diaconie verzorgt de kerstversiering in de kerk en in de consistorie.
Indien gehouden zal de Diaconie tijdens de jaarlijkse kerstmarkt te Hekelingen het kerkgebouw openstellen voor belangstellenden;
Er zal financiële ondersteuning gegeven worden aan het maken en onderhouden van een website t.b.v. de gemeente.  
  
8d.  De diaconale betrokkenheid van de gemeente
In het contactblad Het Baken wordt geschreven over de verschillende collectes om de gemeente betrokken te houden bij het diaconale werk. Hierdoor zijn de gemeenteleden in staat bewust te geven aan een bepaald doel tijdens de eredienst. Ook worden in het contactblad regelmatig stukjes geplaatst om alle gevers te bedanken of voor uitleg bij projecten. De verwachting is dat de betrokkenheid zal blijven of zelfs zal groeien.
 
8e.  Inkomsten van de Diaconie
De Diaconie heeft inkomsten uit dood- en levend geld. D.w.z. er worden gelden/giften ontvangen en er zijn gelden die rente opleveren.
Inkomsten van roerende goederen zijn pachtgelden.
Getracht zal worden om de pachtprijzen, indien achtergebleven, volgens de landelijke trend te verhogen of zelfs incidenteel meer te verhogen om in de pas te komen met de landelijke trend. De pachtprijzen die al in de pas lopen met de landelijke trend, zullen dienovereenkomstig met de landelijke trend stijgen. Eén en ander ook volgens de pachtwet en de geldontwaarding.
Bij flinke stijgingen is het beleid dat de stijging gespreid wordt over drie jaar.
Ten aanzien van het geld dat de Diaconie bezit is het beleid dat dit vermogen niet vermeerdert maar iets krimpt. Door de jaarlijkse renteopbrengst kunnen veel projecten blijvend worden ondersteund. Een ondersteuning, betaalt uit het vermogen, zou slechts een tijdelijke ondersteuning zijn.
 
 8f.  Uitgaven van de Diaconie
Concreet gesteld: er mag niet minder worden uitgegeven dan er binnenkomt.
Overschotten op reserveringen gaan naar een ander doel of komen bovenop de reserveringen voor een volgend jaar. De diaconale collectes in de Erediensten en de opbrengsten uit bezittingen hebben een diaconale bestemming. Diaconaal geld is van degenen voor wie het is bestemd, de armen en/of hen die daarmee gelijk worden gesteld. In het algemeen wordt geld gegeven aan doelen waarvan het doel betekenisvol is. De Diaconie kan laten zien: Het heeft zin om te delen!
Doelen waarbij de Diaconie de gemeente kan laten delen in betrokkenheid, via een bedankje, een financieel verslag e.d. hebben de voorkeur. Zo ook doelen die zijn goedgekeurd door de landelijke kerk. De Diaconie streeft ernaar om minimaal 4 % van de totale bijdrage aan diaconaal werk, aan ontwikkelingssamenwerking te betalen.
 
8g.  Toekomstvisie uitgaven en inkomsten
In de inkomsten en uitgaven worden geen grote veranderingen verwacht.

9.   College van Kerkrentmeesters
  
   9.1  Inleiding
Om in de Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk slagvaardig te blijven en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad beleid naar de toekomst te kunnen ontwikkelen, heeft het College van Kerkrentmeesters een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn de voornaamste activiteiten en toekomstige ontwikkelingen beschreven.
Uitgangspunt bij het beleidsplan is het voeren van een goede exploitatie en het continueren van een goed vermogensbeheer.
 
9.2  Visie
De visie van de gemeente is ten opzichte van wat is beschreven in het vorige beleidsplan ongewijzigd gebleven. Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om in materiële zin de voorwaarden te scheppen om het Vieren, Dienen en Leren vorm en inhoud te geven.
     
Het Dienen en alles wat daarmee samenhangt, valt meer onder het taakveld van de Diaconie, behalve dan het dienen van de gemeente door de inzet van de predikant.
        
Bij het Vieren gaat het met name om de Erediensten.
     
Bij het Leren gaat het om activiteiten die nodig zijn om de gemeente goed te ondersteunen, te ontwikkelen en te onderleggen. Dus om jongerencatechese, jeugdwerk, gemeenteavonden, studies/scholing van predikanten, etc.
 
9.3  Taken en functies
De elementaire taken van het College van Kerkrentmeesters zijn de volgende:
Beheer en werving van geldmiddelen;
Optreden als werkgever, wanneer zich dit voordoet;
Bijhouden van het ledenregister (in LRP), doop- en belijdenisregister, huwelijksregister etc.;
Verhuurzaken, voor zover van toepassing;
Onderhoud gebouwen, inventaris en buitenruimten;
Veiligheid in en om het kerkgebouw;
Beheer van het archief;
Werving vrijwilligers voor hulpdiensten;
Systeembeheer van LRP op gemeente niveau;
Beheer van het contactblad Het Baken.
Ambtelijke tegenwoordigheid in de Erediensten
Kerkrentmeestersvergadering op regelmatige basis, voorafgaande aan kerkenraadsvergaderingen. 
Het College kent de volgende functies:

Voorzitter;
Secretaris;
Penningmeester. 
  
9.4  Beheer en werving van geldmiddelen
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor:
      9.4a. Verwerven van de middelen;
      9.4b. Beheer van de aanwezige middelen.
 
 9.4a. Het College hanteert voor het verwerven van de middelen verschillende manieren:

Jaarlijkse deelname aan de landelijke actie Kerkbalans voor het verkrijgen van voldoende (vaste) vrijwillige bijdragen.
Voor deze actie wordt, voornamelijk in de maand januari, veel propaganda gevoerd via het contactblad Het Baken en middels posters in de kerk en persoonlijke brieven en folders waarin een voorlopige begroting aan de gemeenteleden wordt voorgelegd;
Collecteren tijdens de Erediensten voor het beheer van de kerk.
Om de gemeenteleden sterker bij de collecten te betrekken zal het College van Kerkrentmeesters voor een deel van de collecten specifieke doelen gaan benoemen waarvoor de collecteopbrengsten bestemd zijn. Zij zal deze doelen vermelden op het collecterooster van de kerk. Een rooster dat samen met de Diaconie zal worden opgesteld en aan de kerkenraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Ook zal via het contactblad Het Baken extra aandacht aan deze benoemde collecten worden gegeven;
Het innen van giften.
Giften door gemeenteleden of door anderen gedaan zullen in het contactblad worden vermeld. Daarmee wordt verantwoord dat de gift is ontvangen. Indien men aangeeft voor welk doel het is gegeven dan zal dit vermeld worden;
Het voeren van extra acties t.b.v. speciale doelen of bij een dreigend tekort.
Voor zover nodig zullen jaarlijks extra acties voor speciale doelen worden gehouden.
Soortgelijke acties zullen er ook gehouden worden als er andere grote incidentele uitgaven (b.v. voor het vervangen van de dakbedekking) gedaan moeten worden.
Deelname aan de actie solidariteitskas.
Verjaardag fonds 
9.4b. Beheer van de aanwezige middelen
Grootste uitgavenpost voor het College van Kerkrentmeesters is de post salarissen voor
predikant, koster en organist. Voor de predikant zullen middelen gebruikt worden van zowel
Vieren, Dienen als Leren. Ten aanzien van de koster zal dat vooral zijn ten aanzien van Vieren
en Dienen. De organist zal middelen voor Vieren en Leren gebruiken.
 
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat wij als gemeente aan alle drie
uitgangspunten toekomen, zal het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting,
rekening en balans opstellen. Deze zullen ter goedkeuring aan de kerkenraad worden
voorgelegd.
Eenmaal per jaar ligt het jaarverslag gedurende een week ter inzage voor gemeenteleden bij de
penningmeester. Daarnaast zal de gemeente via het contactblad Het Baken periodiek op de
hoogte worden gehouden over de gang van zaken.
Het financiële beleid van het College van Kerkrentmeesters is erop gericht dat er jaarlijks een
acceptabele, sluitende begroting aan de kerkenraad gepresenteerd kan worden.
Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het aangaan van verplichtingen en het
voeren van personeelsbeleid, de genoemde sluitende begroting een sturende rol vervult.
Wanneer er aanvullende wensen zijn vanuit de gemeente dan zal de gemeente daar ook de
financiële consequenties van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar moeten
stellen. Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is er op gericht dat liquide middelen
op rentedragende (spaar-) rekeningen worden uitgezet.
     
Tot het juiste beheer van de middelen behoort ook:

Het beheer van de gebouwen (kerkgebouw, pastorie) en het onderhoud aan de tuin rondom het kerkgebouw;
Het beheer van de archieven;
Het bijhouden van het ledenregister in LRP van de landelijke PKN;
Het beheer, onderhouden en registratie-uitgifte van de LRP sleutels; 
 
9.5  Het beheer van de gebouwen
            Onderhoud en exploitatiekosten van het kerkgebouw met zijn inrichting en tuin, komt voor
               rekening van de kerkelijke gemeente. Het tuinonderhoud vindt al jaren door een vrijwilliger plaats.
Insteek is om het kerkgebouw in een redelijk tot goede staat van onderhoud te houden en om de uitstraling ervan in zijn omgeving positief te houden. Een deel van het groot onderhoud, zoals b.v. het regelmatig terugkerende buiten/binnen schilderwerk, vindt met behulp van commerciële bedrijven plaats.
Verder staan er voor de komende jaren, naast het buitenschilderwerk, grote onderhoudswerkzaam-heden in het meerjaren onderhoudsplan vermeld.
Voor het schoonhouden van het gebouw, het verrichten van activiteiten i.v.m. de kerkdiensten  en bij andere kerkelijke activiteiten, zijn nadere regelingen getroffen.
Een taak voor het College van Kerkrentmeesters betreft aandacht voor veiligheid in en om het kerkgebouw. Belangrijk aspect hierbij is het organiseren van een vorm van bedrijfshulpverlening.
Met het beheer en onderhoud van de pastorie (Dorpsstraat 65, Hekelingen) gaat het College hetzelfde om als bij Woningcorporaties; het binnenonderhoud komt grotendeels voor rekening van de huurder, het buitenonderhoud en de vervanging van bouwtechnische installaties zijn voor rekening van het College van Kerkrentmeesters.
De huur voor de pastorie is geregeld conform de landelijke regeling.
Het beheer van de archieven (zowel de statische als de dynamische) valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. De dynamische archieven berusten bij de secretaris. Voor de statische archieven zal het College van Kerkrentmeesters een gemeentelid aanstellen. Voor de uitvoering van die taak is de archivaris gehouden aan de richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semi-kerkelijke archieven, uitgegeven door de Commissie ter registratie van de protestantse kerkelijke archieven.
Het beleid is dat de archivaris telkens na 3 à 5 jaren het statisch geworden deel van het archief onderbrengt bij het streekarchief in Brielle.
Het bijhouden van het ledenregister in LRP van de landelijke PKN  is een activiteit van het College van Kerkrentmeesters.
Uit het ledenregister kunnen via het inloggen in LRP  de gegevens door de predikant en de ambtsdragers worden opgehaald. De predikant (PM) en ambtsdragers (PM) hebben via de sleutels en toegangscode toegang tot het ledenbestand van LRP.
Het landelijke LRP is web-based en overal beschikbaar.
Het ledenbestand zal niet aan individuele leden of aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens aan organen binnen de PKN.
Het ledenregister dient bruikbaar te zijn voor het bijhouden van de vaste vrijwillige bijdragen; met dien verstande, dat het bestand dusdanig is beveiligd dat slechts de leden (bijdragen administrateur BA) van het College van Kerkrentmeesters die belast zijn met de geldwerving, toegang tot dit bestand hebben.
 
Beleid van het College van Kerkrentmeesters is om het ledenbestand en de financiële administratie in LRP van de landelijke PKN gekoppeld te houden.
Voor de registratie van de leden wordt de Wet Bescherming persoonsgegevens in acht genomen. Voor de ledenadministratie zijn wij aangesloten bij de landelijke ledenregistratie van de PKN te Utrecht (LRP) en maken wij gebruik van het LRP-web-based netwerk. Naast de ledenadministratie is het College van Kerkrentmeesters tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van doop- en belijdenisregisters, huwelijksregisters e.d.
 
9.6 Beheer van het contactblad Het Baken
Onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters vindt om de vier of vijf weken de aanmaak plaats van het contactblad Het Baken. Dit gaat in samenwerking met de Hervormde gemeente Simonshaven-Biert.
Doel: een grotere betrokkenheid beogen van de gemeenteleden (lezers), door middel van berichtgeving over diverse kerkelijke zaken.
Vrijwilligers dragen zorg voor de verspreiding aan de abonnees. Een vrijwilliger beheert de looplijsten en de verspreiding, ook de abonnementenadministratie wordt door een vrijwilliger verzorgd.
 
9.7 Doelen en aandachtspunten
            Het doel in de komende jaren is om, ondanks de landelijke tendens in terugloop van ledentallen, een volwaardige geloofsgemeenschap binnen de PKN te behouden.
Indien er geen volwaardige geloofsgemeenschap binnen de PKN is te behouden dan zal bekeken worden of er een samenwerkingsverband gevonden kan worden.
De volwaardige geloofsgemeenschap die wij binnen Hekelingen-Maaswijk willen behouden valt te omschrijven als een gemeenschap die de beschikking heeft over:

Een predikant;
Een kerkgebouw;
Een pastorie;
Een organist;
Een koster;
Voldoende financiële middelen voor de uitvoering van allerlei activiteiten. 
Doel: het streven naar behoud van een dergelijke volwaardige en florerende geloofsgemeenschap. Voorwaarde om dit mogelijk te maken is zorg te dragen voor het jaarlijks verwerven van voldoende financiële middelen.
Het terugdringen van structurele lasten zal dit gemakkelijker maken. Aandachtspunt voor de komende jaren is een goed evenwicht te houden tussen inkomsten en uitgaven.
Een blijvend aandachtspunt is het vergroten van de inkomsten door gerichte acties uit te zetten onder weinig en geen bijdragende leden. In die zin zal aansluiting worden gezocht in de meerjarige landelijke actie “Verbreden en verdiepen”.
  
9.8 Tenslotte
Bij het tot stand komen van deze beleidsnotitie zijn wij uitgegaan van de situatie zoals die nu bekend is. Bij het beschrijven van het beleid is ingespeeld op allerlei situaties en op de richtlijnen die nu gelden voor het College van Kerkrentmeesters. De positie binnen de Protestantse Kerk Nederland van de Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk zal hierop van invloed zijn en zal in de toekomst wellicht vragen om aanpassingen.
  
10. Verantwoording en ondertekening.
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk heeft in dit beleidsplan haar verantwoordelijkheden, koers en werkzaamheden beschreven voor de komende vijf jaar.
Jaarlijks zal in het werkplan de onderwerpen en activiteiten voor dat betreffende jaar worden vastgelegd welke onze specifieke aandacht behoeven. Mogelijk worden hiermee punten vanuit dit beleidsplan aangescherpt, dan wel gewijzigd. Deze punten worden in dat geval als addendum toegevoegd aan dit document, zodat deze in een volgend beleidsplan kunnen worden opgenomen.
 
Getekend op 16 november 2015 te Hekelingen
terug

Agenda

Zondagsdienst AFGELAST

31 mei 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

Online Kerkdienst

31 mei 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Zondagsdienst AFGELAST

31 mei 2020 om 10:00:00

Klusteam Hekelingen

02 jun 2020 om 09:00:00

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.